ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΆ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΕΠΙΔΡΆΣΕΙΣ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Αναισθητικά



Επιλογή Συντάκτη
Ψυχική αναπηρία
Ψυχική αναπηρία
Ένα αναισθητικό χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει μια κατάσταση μούδιασμα προκειμένου να είναι σε θέση να πραγματοποιήσει χειρουργικά ή διαγνωστικά μέτρα. Ο όρος περιλαμβάνει πολλές ουσίες, καθεμία με διαφορετικό φάσμα δραστηριότητας.