ΑΠΟΚΑΡΒΟΞΥΛΊΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΕΡΓΑΣΊΑ & ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - KRPERPROZESSE

ΑποκαρβοξυλίωσηΕπιλογή Συντάκτη
Κλινδαμυκίνη
Κλινδαμυκίνη
Η αποκαρβοξυλίωση αντιπροσωπεύει γενικά τη διάσπαση του διοξειδίου του άνθρακα από ένα οργανικό οξύ.Στην περίπτωση των καρβοξυλικών οξέων, ο διαχωρισμός γίνεται πολύ καλά μέσω θέρμανσης και ενζυματικών αντιδράσεων. Η οξειδωτική αποκαρβοξυλίωση παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο