ΤΑΞΙΝΌΜΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΕΡΓΑΣΊΑ ΚΑΙ ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - KRPERPROZESSE

ταξινόμησηΕπιλογή Συντάκτη
Κλινδαμυκίνη
Κλινδαμυκίνη
Η ταξινόμηση της αντίληψης αντιστοιχεί σε μια κατηγοριοποίηση που βοηθά στην ερμηνεία του τι γίνεται αντιληπτό. Όλες οι γνωστικές κατηγορίες ανθρώπων μαζί αποτελούν τη διανοητική αναπαράσταση του κόσμου. Εμφανίζονται εσφαλμένες ταξινομήσεις αντίληψης