ΩΡΊΜΑΝΣΗ IN-VITRO - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

In vitro ωρίμανσηΕπιλογή Συντάκτη
Σύνδρομο Walker-Warburg
Σύνδρομο Walker-Warburg
Η in-vitro-ωρίμανση (IVM) είναι μια παραλλαγή της in-vitro-γονιμοποίησης (IVF) και συνεπώς μια μέθοδος τεχνητής γονιμοποίησης. Τα αυγά που είχαν προηγουμένως αφαιρεθεί ωριμάζουν σε τρυβλίο Petri έως ότου γονιμοποιηθούν τεχνητά με το σπέρμα του άνδρα