ΟΣΤΕΟΣΎΝΘΕΣΗ ΤΆΣΗΣ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Οστεοσύνθεση ζώνης έντασηςΕπιλογή Συντάκτη
Ψυχική αναπηρία
Ψυχική αναπηρία
Η οστεοσύνθεση ζώνης έντασης είναι μια χειρουργική διαδικασία για τη μείωση και τη στερέωση των εκτοπισμένων καταγμάτων που διατρέχουν αρθρώσεις. Αυτή είναι μια συχνά χρησιμοποιούμενη και αξιόπιστη μέθοδος στον τομέα της χειρουργικής και ορθοπεδικής