ΚΟ-ΤΡΙΜΟΞΑΖΌΛΗ - ΕΠΊΔΡΑΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΚΑΙ ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΕΝΕΡΓΆ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ

Κο-τριμοξαζόληΕπιλογή Συντάκτη
Νεφρολογία
Νεφρολογία
Η κο-τριμοξαζόλη είναι ένα φάρμακο συνδυασμού αντιβιοτικών που αποτελείται από το αντιβιοτικό τριμεθοπρίμη και το σουλφοναμίδιο σουλφαμεθοξαζόλιο σε σταθερή αναλογία από ένα έως πέντε. Το φάρμακο αναστέλλει τη βιοσύνθεση της τετραϋδροφόλης στα βακτήρια