ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΉ ΙΑΤΡΙΚΉ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΕΠΙΔΡΆΣΕΙΣ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Συμπεριφορική ιατρικήΕπιλογή Συντάκτη
Ψυχική αναπηρία
Ψυχική αναπηρία
Η συμπεριφορική ιατρική είναι ένας κλάδος της θεραπείας συμπεριφοράς και προέκυψε από αυτήν. Ερευνά τη συμπεριφορά της υγείας στον τομέα όλων των θεραπευτικών μέτρων και αναπτύσσει γνώσεις σχετικά με τις εξελίξεις και τις σχετικές τεχνικές